Projekt Wracam do pracy!

Projekt unijny

Celem projektu jest zwiększenie liczby kobiet powracających na rynek pracy poprzez zwiększenie o 20 liczby miejsc opieki do dzieci do lat 3 w Rokietnicy oraz ich aktywizację zawodową. Projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych. Pierwszą z nich są kobiety, które pozostają bez pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3. Na drugą grupę składają się matki, które w okresie opieki nad dzieckiem do lat 3 pozostają zatrudnione na umowę o pracę, a obecnie znajdują się w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

 

W projekcie realizowane będą następujące działania:

 • Utworzenie nowych 20 miejsc opieki do lat 3 w żłobku Myszki Miki w Rokietnicy oraz zakup pomocy dydaktycznych dla żłobka
 • Sfinansowania bieżących kosztów utrzymania nowych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy
 • Aktywizacja zawodowa 10 kobiet pozostających bez zatrudnienia

 

W ramach aktywizacji zawodowej Uczestniczki otrzymają następujące formy wsparcia :

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe

 

Planowane efekty:

 • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 20
 • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 20
 • Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 - 10
 • Liczba kobiet, które zostaną objęte wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej – 10
 • Liczba kobiet, które wezmą udział w stażach zawodowych – 5
 • Objęcie wsparciem w postaci szkoleń 10 uczestniczek projektu

 

Lider Projektu: GRUPA KAMRAD Radosław Soszyński
Partner Projektu: Project HUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuro Projektu: ul. Witkowa 29/1 , 62-090 Rokietnica
Okres realizacji Projektu: 01.06.2017 – 31.08.2018
Wartość Projektu: 478 328,69 PLN
Dofinansowanie Projektu z UE: 406 579,38 PLN
Numer umowy o dofinansowanie: RPWP.06.04.02-30-0002/16-00.

 

Informacja o projekcie - plik PDF


Projekt Wracam do pracy!- wsparcie aktywizacji kobiet wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w Gminie Rokietnica realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS.

Zapisy

Chętnych zapraszamy

tel. kom.
+48 884-363-980
Kamila Soszyńska

 

Statut